Клуб Птицевъд - Членове на Клуб Птицевъд
Главна | Регистрация | ВходЧетвъртък, 29.06.2017, 05:10:14

Членове на Клуб ПтицевъдДобре дошли Гост | RSS
Сайт меню

Social

Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

123

               

Членове на "Клуб Птицевъд" гр.Перник
 

   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Серги Сергиев                                тел. 0897910972

          Доктор на клуба:
д-р Владислав Мирчев                 тел. 0888650684

          Членове:
 

Калин Костов тел. 0898389464

Стефан Гълъбов тел. 0895886143

Борислав Лисичков тел. 0898747293

д-р Николай Лозев тел. 0899325235


Сашко Димчев тел. 0898452210


Николай Савов тел. 0896137546


Цветан Пенчев тел. 0887616675


Божидар Петров тел. 0898602248


Марио Иванов тел. 0895775332


Тодор Колев тел. 0898619358

Иван Николов тел. 0884283698

Александър Добренов тел. 0898988940

Григор Несторов тел. 0897827627

Йордан Андонов тел. 0882966663

Светослав Аврамов тел. 0899693539

Мирослав Методиев  тел. 0895749339

Ставри Арсов тел. 0895819538

Ния Каменова

Васил Каменов тел. 0898841958

Евгения Генадиева тел. 0897827980

Иван Груев тел. 095799705

 

 
                                                                                                                
                                                                                
       УСТАВ
                                                                                    
                                                                                   

 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"КЛУБ ПТИЦЕВЪД”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл.1.(1) Сдружението "КЛУБ ПТИЦЕВЪД" е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.


(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование
Чл.2.(1) Наименованието на сдружението е "КЛУБ ПТИЦЕВЪД".

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Сдружението може да имат свое знаме, печат, значка, вимпел, знак и други отличителни белези, които са уникални и не могат да бъдат използвани от трети лица без изрично разрешение.

Седалище и адрес на управление
Чл.3. Седалището и адресът на сдружението са:
гр. Перник кв.Тева бл.48 ап.4 пощ.код 2300:


Срок
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.


Определяне на дейността
Чл.5. Сдружението ще осъществява своята дейност в обществена полза.
Общественополезната дейност ще се осъществява в съответствие с Устава, Закона за юридическите лица с не стопанска цел.


Основни цели на сдружението
Чл. 6. Основни цели на "КЛУБ ПТИЦЕВЪД” са:


1. да популяризира и развива отглеждането на птици и др.дребни животни, да съдейства за създаване на
информационна среда за запознаване с естеството на отглеждането.

2. да организира и провежда изложби,базари и др.мероприятия.
3. да създаде условия за по – добра селекция .
4. да спомага за усъвършенстване на интелектуални възможности и обогатяване на нравствените и естетически качества на практикуващите птицевъдство.
5. да си сътрудничи с национални и европейски сдружения и клубове.

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7.Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. членски внос от регистрираните за настоящата година членове на сдружението, дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, спонсорство.

2. приходите се изразходват единствено за осъществяването на предмета на дейност на "КЛУБ ПТИЦЕВЪД” и за постигане на идеалните му цели.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл.8.(1) Членуването в сдружение ''КЛУБ ПТИЦЕВЪД'' е доброволно.

(2) Членове могат да бъдат физически лица и юридически лица клубове , които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плащат редовно установения членски внос.

Чл.9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание
2. да избира и да бъде избиран в органите на управление на ''КЛУБ ПТИЦЕВЪД''.
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление
4. да бъде информиран за дейността на сдружението
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му по ред определен от устава, вътрешните правилници и решенията на органите му
6. да получава съдействие при организирането на мероприятия и като част от дейността на сдружението.


Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос
2. да спазва Устава на сдружението, вътрешните правилници и решенията на
ръководните му органите

3. да работи за постигане на неговите цели
4. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението
5. да издига обществения авторитет на сдружението
6 да внася имуществените и не имуществените си вноски, определени от общото събрание
7. да не извършва деяния, които противоречат на целите на сдружението или
увреждат доброто му име.

8. да съдейства на членовете на сдружението при и по повод на осъществяване на дейности, свързани с целите на сдружението
9. да полагат грижата на добър стопанин към имуществото и собствеността на ''КЛУБ ПТИЦЕВЪД'', да разходват икономично, целесъобразно и законосъобразно паричните средства на сдружението и води строга отчетност за дейността си като членове на ''КЛУБ ПТИЦЕВЪД''.
10. да дават отчет и осигуряват пълен достъп и информация на контролните органи на ''КЛУБ ПТИЦЕВЪД'' за дейността им свързана или имаща отношение с тази на сдружението.
Чл.11. Членските права и задължения, с изключения на имуществените са
непрехвърлими, неделими и неотчуждаеми и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членство.


Придобиване на членство
Чл.12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба - декларация до Управителния съвет, като декларира, че е запознат с приема разпоредбите на този Устав, представя с молбата и заверени преписи от съдебното решение, удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация и Булстат, както и решение на компетентния орган, съгласно устройствените актове на юридическото лице за членство в сдружението. Управителният съвет разглежда молбата задължително в
едномесечен срок и се произнася по нея. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.


Прекратяване на членство
Чл.13.(1) Членството се прекратява:

1. с едностранно и едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет на сдружението
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение
3. с изключване
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението
5. с прекратяване на сдружението
(2) Член на сдружението може да бъде изключен от сдружението с решение на
Управителния съвет, когато:

1. не изпълнява разпоредбите на този Устав
2. Работи против неговите интереси
3. Използва членството си за користни или престъпни цели
4. С действие, бездействие или по друг начин е злепоставил сдружението или някой от ръководните му органи
5. Не зачитане на човешките права на останалите членове на сдружението, агресивно поведение и всякакъв вид дейност насочена срещу имиджа на член на сдружението.
6. Системно не изпълнява поети задължения
7. Системно нарушава задълженията си произтичащи от Устава и състезателния правилник
8. Системно не внася членския си внос с пресрочване на един месец,
констатирано от Управителния съвет.

(3) При прекратяване на членството, направените имуществени и не имуществени вноски до момента на прекратяването на членството не се връщат. При прекратяване на членството в сдружението, прекратилият го член е длъжен да внесе просрочените си вноски за периода на членството му. В случай на не погасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението
(4) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението с
обикновено мнозинство. Решението за изключване може да се обжалва в седемдневен срок от уведомяването пред Общото събрание на сдружението.


III. ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.


Източници на средства на сдружението
Чл. 15. (1) Източници на средства са членския внос,

дарения, спонсорство.
(2) Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и подлежи на
ежемесечно заплащане. Управителният съвет може да актуализира размера на членския внос по негова преценка. Срокът за внасянето на членския внос е до 30 число на месеца, като плащането се извършва за членство месец за месец. Върху пресроченото заплащане на членския внос се дължи лихва, определена от управителния съвет. Пресрочването не може да бъде повече от един месец.

(3) По решение на Управителния съвет, членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Управителния съвет. В решението си Управителния съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от членовете на Управителния съвет.
(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от
физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.Стопанска дейност
Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет, като използва приходите от нея за определените от този устав цели и не разпределя печалба :

1. наемане, стопанисване и експлоатация на обекти и съоръжения, свързани с дейността на сдружението.
2. всяка друга дейност, не забранена от закон и непротиворечаща на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Условията и редът за извършване на стопанска дейност се регламентира с
вътрешен акт.

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението.


IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Чл. 18.(1) Органите на сдружението са:

1. Общото събрание (ОС)
2. Управителния съвет (УС)
3. Председател на УС
4. Секретар
(2) УС според нуждите на своята дейност може да определя и помощни органи, да назначава комисии изпълняващи възложени от УС функции

Състав на Общото събрание
Чл. 19. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението, като него участват всички членове на сдружението.


Представителство
Чл. 20. (1) Юридическите лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице да ги представлява в работата на Общото събрание, освен ако в Устава или с решение на УС не е предвидено друго.
Преупълномощаване в този случай е недопустимо.

(2) Пълномощник на юридическо лице, може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на
сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член /юридическо лице/ на Общото събрание.
Компетентност на Общото събрание


Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението
2. освобождава от отговорност Управителния съвет
3. преобразува и прекратява сдружението
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет за срок от 2 /две години/
5. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство
6. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението
7. приема отчета за дейността на Управителния съвет
8. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението

Провеждане на общо събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж на една година - редовно Общо събрание, което се свиква от УС на делегатски принцип. Броя на делегатите се определя от УС за настоящото събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена с препоръчано писмо до седалището на всяко едно от юридическите лица – клубове.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане,
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от изпращане на съобщението /датата на пощенското клеймо/ до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.


Списък на присъстващите
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Кворум
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.


Право на глас
Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.


Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

Мнозинство
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет, председател
Чл. 32. (1) Управителния съвет се състои от председател и три лица – редовни членове на сдружението.

(2) Председателя на УС се избира от Общото събрание за срок от 2 (две) години, след своя избор той избира останалите членове на УС.
(3) Председателя или членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 33. Председателя на Управителния съвет:
1. Представлява сдружението пред трети лица.
2. Организира изпълнението на решенията на ОС и на УС.
3. Командирова членове изпълняващи дейност пряко свързана с дейността на сдруженото.
4. Открива, закрива и се разпорежда с финансовите сметки на сдружението.
5. Ръководи заседанията на УС и председателства ОС.
6. Организира, ръководи и контролира текущата дейност на асоциацията, като няма право да обременява с тежести имуществото на сдружението.
7. С изрично пълномощно може да делегира при отсъствие осъществяването на тези си функции на заместник председателя.


Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 34. (1) Управителния съвет е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на сдружението и да пази тайните на сдружението и след като прекрати деиност.

(2) Управителния съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(3) Управителния съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на членове и други вътрешни правила на сдружението.
(4) Управителния съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(5) Управителния съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(6) Управителния съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(7) Управителния съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(8) Управителния съвет е длъжен по всяко време да свика Общото събрание при настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(9) Управителния съвет:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
2. определя обема на представителната власт на отделни негови членове и на председателя
3. избира главен секретар, който:
- организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на ''КЛУБ ПИЦЕВЪД''
- съгласува дейността с председателя на УС
- при отсъствие на председателя на УС осъществява неговите функции
- организира изпълнението на решенията на ръководните органи на ''КЛУБ ПИЦЕВЪД''.
4. изпълнява функциите, които са му възложени от Общото събрание
5. докладва незабавно на Общото събрание за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението .
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението,
включително и тази в обща полза и носи отговорност за това

7. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на устава, придобиване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях.
8.взима решения за вътрешната структура на сдружението.
9. взима решения и утвърждава наредби за мероприятия от вътрешния и
международния календар

10. удостоява с почетни звания
11. санкционира членове за груби нарушения на Устава, морала в сдружението.

12. приема, разглежда и взема решения по жалби от членовете на сдружението.

13.предлага за утвърждаване създаването на помощни органи, съдийски съвет, арбитражна комисия и други.
14.
утвърждава вътрешни правила за работата на помощните органи към сдружението
15.
Приема други вътрешни актове
16.
взема решение за участие в други организации
17.
извършва ликвидация или взема решения за назначаване на ликвидатор
18.
определя лицензиран експерт – счетоводител за извършване на проверка на
дейността на основание чл.39, ал.3 от ЗЮЛНЦ

19. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.


Свикване, кворум и решения на Управителния съвет
Чл.35. Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя, за което се води протокол.

36. (1)
Председателят е длъжен да свика заседание на УС след писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
(2)
УС може да взема решения ако на заседанието му присъстват повече от
половината от неговите членове.

(3)
Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения . Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4)
Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Чл. 37. Ежегодно до края на месец януари Управителният съвет и касиера на сдружението съставят за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на членовете на сдружението.
Съдържание на отчета за дейността
Чл.38. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.


Назначаване на одитори членове на сдружението
Чл.39.(1) В случаите когато членовете изискват осъществяването на задължителен

Вход във форума

Количка за пазаруване
Количката Ви е празна

Търси

Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Приятели на сайта
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook


  • Copyright www.pticevad.ovo.bg © 2017   Уеб дизайн: multiplace
    Хостнат от